REGULAMIN “Konkurs wygraj torebkę Jennifer & Jennifer”

Default image

REGULAMIN “Konkurs wygraj torebkę Jennifer & Jennifer”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu “Konkurs wygraj torebkę Jennifer & Jennifer” (dalej “Konkurs”) jest serwis www.wychowajfaceta.pl (dalej “Organizator”).
2. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 24 stycznia 2011 r. do godziny 23:59:59 dnia 06 lutego 2011 r.
3. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://www.wychowajfaceta.pl.
6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które w trakcie trwania konkursu zdobędą najwięcej punktów konkursowych.

Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3. Wysłanie przez uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej portalu www.wychowajfaceta.pl

Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od godziny 00:00:01 dnia 24 stycznia 2011 r. do godziny 23:59:59 dnia 06 lutego 2011 r. wysłać wiadomość email z odpowiedzią na zadanie codziennie pytanie konkursowe, którego treść zamieszczona została na stronie www.wychowajfaceta.pl.
2. Za każdą prawidłową odpowiedz użytkownik otrzymuje 1 punkt. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi użytkownik otrzymuje zero punktów. Pod uwagę brana jest tylko pierwsza odpowiedz przesłana przez użytkownika.
3. Dodatkowo istnieje możliwość zdobycia przez użytkownika punktów dodatkowych. Codziennie w serwisie www.wychowajfaceta.pl zostanie ukryte konkursowe hasło lub zamieszczone pytanie bonusowe. Hasło lub pytanie bonusowe zostanie zamieszczone w dowolnym momencie, o którym Organizator poinformuje na stronie konkursu. Zadaniem uczestnika konkursu jest odnalezienie ukrytego, codziennie innego, określonego na stronie konkursu słowa, wyrażenia lub odpowiedzenie na pytanie bonusowe i przesłanie mailem na adres konkurs@wychowajfaceta.pl. Treść maila powinna zawierać adres www oraz temat news’a, gdzie dane słowo, wyrażenie konkursowe zostało ukryte lub odpowiedz na pytanie bonusowe. Codziennie pierwszych 10 osób, które znajdą ukryte słowo, wyrażenie konkursowe lub odpowiedzą prawidłowo na pytanie bonusowe otrzyma punkty bonusowe. Pierwsza osoba, która prawidłowo prześle odpowiedz otrzyma 10 punktów, druga 9 punktów … 10 osoba otrzyma 1 punkt. Punkty zostaną doliczone do konta użytkownika. Osoby, które prześlę odpowiedz powyżej 11 pozycji włącznie nie otrzymają punktów bonusowych.
4. Użytkownik w konkursie identyfikowany jest po adresie email, przesłanym w pierwszym zgłoszeniu. Użytkownik w konkursie może wziąć udział wykorzystując tylko jeden adres email.
5. Pytanie konkursowe zostanie zamieszczone codziennie między godziną 8:00 a 9:00 w trakcie trwania konkursu.

Nagrody
1. Fundatorem nagród Organizator Konkursu.
2. Nagrodą w Konkursie jest :
a. 1 (słownie: jedna) torebka skórzana z kolekcji Jennifer & Jennifer
b. 3 (słownie: trzy) książki,

3. Laureatem konkursu zostanie 4 uczestników, którzy w trakcie trwania konkursu zdobędą najwięcej punktów wg rankingu. Nagroda zostanie przyznana wg. następującego klucza rozdziału nagród:
a. nagrodę o której mowa w pkt. 2 lit. a . otrzyma uczestnik, który zajmie w liście rankingowej pozycję pierwszą zdobywając najwięcej punktów,
b. nagrodę o której mowa w pkt. 2 lit. b otrzyma kolejnych trzech uczestników, których liczba zdobytych punktów zapewni pozycję 2, 3 i 4 w utworzonej liści rankingowej,

4. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej.
5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
6. Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 7 dni po zakończeniu Konkursu.
7. Laureat zostanie poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody mailowo, z którego laureat wysłał wiadomość email.
8. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie
9. Organizator Konkursu zobowiązuje się do wysłania nagród laureatowi Konkursu najpóźniej do 31 marca 2011 r..
10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.
11. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Organizator.
12. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu przekazania nagród.
13. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureatów Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach www.swychowajfaceta.pl oraz profilu portalu na Facebook’u.
16. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.

Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości, opóźnienia, przeciążenia w ramach których niemożliwym jest dostarczenie wiadomości email do Organizatora Konkursu.